Dzisiaj: 2019-07-22, imieniny: Maria, Magdalena

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012 …

 Treść ogłoszenia


XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2011r.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2012 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmian budżetu na 2011 rok,
  b) Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Propozycje wydawnicze

W grudniu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

Pierwszą z nich jest powieść Małgorzaty Wardy ,, Nikt nie widział, nikt nie słyszał”. Książka  opisuje wielkie tragedie trzech młodych kobiet, gdzie każda z nich próbuje kogoś albo coś odnaleźć. Lena chce odnaleźć swoją siostrę, Monika swoje nowe życie od porywacza zaś Agnieszka chce odzyskać ukradzione dzieciństwo, które powinna była spędzić przy biologicznych rodzicach. Gorzka współczesność wpisana w trzymającą w napięciu fabułę. Książka Wardy wywołuje refleksję, wzruszenie i szok.

 

Młodzieży zaś chcemy zaproponować dwie ksiązki Gaja Kołodzieja ,, Wystrzałowa licealistka” i ,,Wystrzałowa maturzystka”. Czy możliwa jest praca w tajnej agencji i utrzymanie jej w tajemnicy przed rodzicami? O tym na własnej skórze przekona się Melania Korzeniowska, maturzystka która w jednej chwili bezpowrotnie odmieni swoją codzienność.

Zapraszamy


”Budowa Społeczeństwa Informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że zrealizowała projekt ”Budowa Społeczeństwa Informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego” polegającego na kompleksowej informatyzacji urzędów. Gminy biorące udział w programie : Łabunie, Komarów Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwierzyniec.

 • Termin rozpoczęcia projektu: 09.06.2010 r.
 • Termin zakończenia rzeczowego projektu: 15.11.2011 r.
 • Całkowita wartość projektu wynosi: 3 076 506,25 PLN
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 615 030,31 PLN

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy, zmodernizowano sieci komputerowe w gminach, wdrożono oprogramowania umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również oprogramowania systemowe, zmodernizowano strony internetowe urzędów. Utworzone zostały również publiczne punkty dostępu do internetu: Infomaty i Hotspoty. Celem realizacji projektu było uproszczenie kontaktu mieszkańców gmin z urzędami jak również umożliwienie składania wniosków i pism drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIV Sesja Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10:00 (piątek)w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2011r.
 7. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2011r.
 8. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmiany uchwały Nr LI/300/2010 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
  b) Uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  c) Zmieniająca uchwałę Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  d) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  f) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  g) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  h) Zmian budżetu na 2011 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13.  Zamknięcie obrad sesji.

 


Spotkanie – „Demaskujemy mity o gazie łupkowym”


Propozycje biblioteki

Miejsko – Gminna Biblioteka w Szczebrzeszynie na listopadowe długie wieczory chce państwu zaproponować kolejne nowości książkowe.

 

Pierwszą z nich jest,, Na przekór losowi” napisana przez Davies M. i Barrett – Lee L.

Opisuje jak los w jednej chwili może odmienić życie ludzkie. Melanie Davis w wieku piętnastu lat ulega wypadkowi motocyklowemu, zostaje sparaliżowana od pasa w dół. Jej dni wypełnia bolesna i upokarzająca rehabilitacja i walka o to by się nie poddać. Jej kolejne lata nie szczędzą jej przeżyć – dziewczyna ulega kolejnemu poważnemu wypadkowi samochodowemu i walczy z rakiem piersi. Melanie nie zamierza się załamać. Jest pewna siebie, zdeterminowana do walki z przeciwnościami losu i zaraża wszystkich swoim optymizmem. Uczestniczy w igrzyskach paraolimpijskich, bierze udział z zdjęciach do filmu, a także zakłada własną fundację rehabilitacyjną. Na przekór losowi to dająca siłę, oraz podnosząca na duchu prawdziwa historia kobiety, która mimo wielu dramatycznych przeżyć nie poddaje się.

Czy nasz mężczyzna jest doskonały, czy jest księciem z bajki a może groźnym psychopatą

,, Kochałam psychopatę” to druga wstrząsająca historia Barbary Bentley. Własnymi słowami pisarka opowiada o mroku, który nastał po miesiącu miodowym, oraz o tym, co musiało nastąpić, by wreszcie się z niego wyzwoliła. Kobieta ukazuje swoją przemianę z przerażonej ofiary w odnoszącą sukces działaczkę społeczną. Opisuje również, jak walczyła o to, by ustrzec inne kobiety przed podobnym losem.

MGBP w Szczebrzeszynie

Zapraszamy


Procedura otrzymania loginu i hasła dla użytkowników Gminnej Sieci Internetowej.

 1. Wypełnienie formularza „Rejestracja“ na stronie powitalnej /bramka logowania/
 2. Wysłanie smsa pod wskazany w formularzu numer oraz treść
 3. Wpisanie otrzymanego smsem kodu w pola: login i hasło /bramka logowania/

XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.,
  b) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012,
  c) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,|
  d) określenia wzorów formularzy podatkowych,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
  f) stwierdzenia wyboru ławników do Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Zamościu,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Szczebrzeszyn czyniła starania  o pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy oraz środków rządowych. Opracowano i złożono 12 projektów.