Dzisiaj: 2019-09-21, imieniny: Jonasz, Mateusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

„Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

loga

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” zlokalizowany jest w najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta – zabytkowym centrum, którego najważniejszym punktem jest urokliwie położony barokowy „Kościół na wodzie”. Zakres projektu obejmował następujące działania:

 • Oczyszczenie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu – prace oczyszczeniowe polegały na usunięciu z dna zbiornika zalegającej warstwy namułów organicznych metodą refulacji – bez konieczności wypuszczania wody ze zbiornika.
 • Wymiana nawierzchni na deptaku przy ul. Aleksandry Wachniewskiej – roboty drogowe w tym zakresie polegały na zastąpieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej płytami granitowymi, kostką granitową oraz żwirem. Z myślą o osobach spacerujących po deptaku ustawione zostały ławki (24 sztuki) oraz kosze na śmieci (12 szt.). Na deptaku zamontowano także stylizowane słupki blokujące, maszt do wieszania flag i dwie stylizowane tablice informacyjne zawierające zasady użytkowania obiektu oraz jego opis.
 • Wykonanie 3 platform widokowych na skarpach przy Stawie Kościelnym – z platform rozciąga się unikalny widok na Staw kościelny, wyspy i największą atrakcję tej części miasta – „Kościół na wodzie”.
 • Ustawienie 3 drewnianych kiosków handlowych – kioski ustawione zostały wzdłuż deptaka przy głównej alei. Wykonane zostały z drewna iglastego i pokryte gontem. Kioski pełnić będą funkcje użytkowe służąc lokalnym przedsiębiorcom do organizowania drobnego handlu pamiątkami i małej gastronomii.

Cała odtworzona w ramach projektu przestrzeń obejmująca deptak wraz z otoczeniem wykonana została w stylu dostosowanym do zabytkowego charakteru otoczenia, z zachowaniem jego użytkowej formy. Dodatkowo w celu uczynienia obszaru deptaka bardziej przyjaznym, dokonano nasadzeń nowej zieleni w formie żywopłotów.

– Wymiana balustrady i ułożenie posadzki kamiennej mostu prowadzącego do kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, zwanego „Kościołem na wodzie”– nowa balustrada wykonana z metalu i drewna nawiązuje w formie do balustrady drewnianej z lat 30  – tych XX w. Na całym moście prowadzącym do kościółka ułożono posadzkę                    z kamienia naturalnego – piaskowca. Całość pięknie komponuje się z charakterem miejsca.

– Wykonanie instalacji teletechnicznej obejmującej:

 • system monitoringu na zewnątrz – w ramach projektu zakupiono i zamontowano         10 kamer wraz z osprzętem. Kamery te obejmując swoim zasięgiem obszar całego deptaka, teren przed „Kościołem na wodzie” oraz jedną z wysp Stawu Kościelnego podnoszą poziom bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji w tej części miasta, a jednocześnie spełniają wysokie wymagania estetyczne.
 • system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń – na kominie budynku Karczmy „Młyn” ustawiona została elektroniczna tablica informacyjna prezentująca podstawowe informacje o aktualnie panujących warunkach atmosferycznych.
 • monitoring przepływu ludności i ewaluacja danych – w trzech miejscach tj. przy wejściu na deptak od strony ul. Zamojskiej oraz od strony ul. Aleksandry Wachniewskiej, a także na moście prowadzącym do „Kościoła na wodzie” umieszczone zostały liczniki gości oparte o bariery podczerwieni. Detektory zostały zainstalowane w sposób harmonizujący się z otoczeniem. Wyniki pomiarów wykorzystywane są do monitorowania ruchu turystycznego na tym obszarze.
 • szerokopasmowy dostęp do Internetu – komunikacja bezprzewodowa i przewodowa – na deptaku możliwe jest skorzystanie z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
 • posiadanie audio i video przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT – tuż przy wejściu na deptaka w miejscu największego zagęszczenia ruchu osób został umieszczony infokiosk do prezentowania aktualnych informacji turystycznych. Przygotowana została również strona internetowa www.serce-roztocza.com.pl prezentująca obraz z kamer umieszczonych w punktach widokowych na obszarze przedsięwzięcia oraz dane dotyczące ruchu turystycznego. Na stronie zamieszczona została ankieta oceniająca, pozwalająca na wyrażanie swojej opinii na temat prezentowanych miejsc.

– Wykonanie oznakowania turystycznego – tablice z siecią szlaków – w dwóch różnych miejscach na terenie miasta ustawione zostały duże tablice prezentujące mapę z siecią szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy Zwierzyniec. Tablice obudowane zostały stelażami o konstrukcji drewnianej nawiązując swoim charakterem do oznakowania już istniejącego w gminie.

Odtworzenie deptaka w Zwierzyńcu wraz z terenem przyległym znacząco podniosło walory turystyczne tej części Zwierzyńca. Niniejszy projekt stanowił kontynuację podejmowanych od kilku lat przez władze miasta starań o uporządkowanie i poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta. Przyczynił się do wyeksponowania zabytkowego centrum Zwierzyńca i wypełnienia istotnej luki w istniejącej na tym terenie infrastrukturze. Dzięki realizacji zadania oraz komplementarnych z nim projektów dotyczących odtworzenia terenu „Zwierzyńczyka” oraz rewitalizacji Parku Środowiskowego zabytkowe centrum nabrało nowego blasku i umocniło swoją pozycję wśród głównych atrakcji Zwierzyńca – a teren wokół stawu z „Kościołem na wodzie” stał się ulubionym miejscem do spacerów.

Projekt zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategorii III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne (do 4 mln PLN).

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 3 646 733,13 PLN, zaś wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 3 590 640,04 PLN.

Kwota dofinansowania stanowiąca ok. 70 % kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 513 447,99 PLN. Okres realizacji inwestycji – 13.07.2010 r. – 27.12.2013 r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.


Konferencja podsumowująca projekt „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

loga

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” Gmina Zwierzyniec informuje o organizacji konferencji podsumowującej przedmiotowy projekt. Konferencja odbędzie się w dniu 29.11.2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Czar Roztocza” w Zwierzyńcu. Zaplanowany jest udział 50 osób. Władze gminy zaprosiły przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, powiatu zamojskiego oraz sąsiednich gmin. Wśród zaproszonych znaleźli się również honorowi obywatele Zwierzyńca, projektanci, wykonawcy, przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji współpracujących z gminą oraz media. Tematem konferencji będzie prezentacja projektu wzbogacona materiałem fotograficznym. Wygłoszone zostaną również dwie prelekcje dotyczące obszaru będącego przedmiotem projektu. Konferencja ma na celu promocję projektu i powstałego 
w rezultacie jego realizacji nowego produktu turystycznego Zwierzyńca.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.


Festiwalowy Turniej Tańca w Szczebrzeszynie

W sobotę, 23 listopada 2013r. w Szczebrzeszynie  odbył się  Festiwalowy Turniej Tańca Amatorskiej Ligii Tanecznej Okręgu Lubelskiego. W turniejowych zmaganiach wzięło udział niemal 300. tancerzy z Puław, Lublina, Zamościa, Starego Zamościa, Niemiec k.Lublina, Tomaszowa Lubelskiego, Krasnobrodu, Biłgoraja i Szczebrzeszyna. Organizatorem  był Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Współorganizatorami imprezy: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie oraz klub Bushido ze Szczebrzeszyna.

                                                                                                     23 istopada 2013 009 23 istopada 2013 024

23 istopada 2013 095 23 istopada 2013 195 23 istopada 2013 245

 

23 istopada 2013 411 23 istopada 2013 427 23 istopada 2013 470 23 istopada 2013 599 23 istopada 2013 601 23 istopada 2013 615 23 istopada 2013 627


Wieczór poświęcony pamięci doktora Klukowskiego

W środę, 27 listopada,  w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbędzie się  wieczór poświęcony pamięci doktora Zygmunta Klukowskiego. Spotkanie upamiętniające 54. rocznicę jego śmierci rozpocznie się w sali widowiskowej MDK o godz. 17:00. W programie: promocja tomiku wierszy Dariusza Górnego pt. Do ZK oraz projekcja filmu dokumentalnego Rajd „Podkowy” z cyklu „Z archiwum IPN”. 

klukowski


Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 11.00 (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2013 roku.
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Określenie propozycji cen za świadczenie usług komunalnych.
 9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2014,

b) źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,

c) ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,

e) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków,

f) zmian budżetu na rok 2013,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie 


Bezpłatna mammografia

Zapraszamy na bezpłatną mammografię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat,  która  odbędzie  się 11 grudnia (środa) 2013r. w godzinach:  9.00 – 15.00,  w ambulansie  sanitarnym  na  parkingu Urzędu  Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac T. Kościuszki 1.

Kontakt:  Mammobus tel.: 723 351 002, Rejestracja tel.: 723 351 003

122031_5986


Nowości wydawnicze

W listopadzie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne dwie nowości książkowe.

bibl_10012093 

Linda Winsted Jones ,,Nawiedzony” – Gideon Raintree ma moc przyciągania piorunów i zdolność kontaktowania się z duchami. Musi wykorzystać swoje skrywane zdolności, aby złapać seryjnego mordercę nasłanego przez złowieszczych magów Amsara.

 bibl_10012026

Barbara Rybałtowska ,,Przypadek sprawił” – dramatyczne zdarzenia skłaniają Ewę do wspomnień na temat niewyjaśnionej śmierci starszej siostry, Joanny. Postaci sprzed lat i watki ich życia widziane w nowym świetle, okazują się mieć zaskakujące znaczenie w rozwiązaniu tajemnicy.

,, Przypadek sprawił” jest rodzinną historią pełną tajemnic.

Zapraszamy


Relacja z Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie

Przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji  uświetniła  asysta Orkiestry  Dętej „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna oraz przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej.  

Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów nastąpiło wystąpienie Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura. Młodzież z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie zaprezentowała montaż słowno-muzyczny jako część artystyczną uroczystości.
Msza św. w intencji Ojczyzny była sprawowana przez księdza dziekana Jerzego Kołtuna w kościele  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w  Szczebrzeszynie.  Po zakończeniu Mszy nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028


Fotorelacja z VI Wojewódzkich Mistrzostw w Kata Jiu – Jitsu Goshin – Ryu

Zapraszamy  do  obejrzenia  zdjęć  z  VI  Wojewódzkich  Mistrzostw  w  Kata  Jiu – Jitsu Goshin – Ryu,  które  odbyły  się  w  dniach 9 – 10 listopada w  hali  sportowej  gimnazjum  im.  Polskich   Olimpijczyków   w Szczebrzeszynie.  Organizatorami  imprezy  były: Stowarzyszenie  Sztuk  i  Sportów Walki  Bushido oraz  Lubelska Szkoła  Jiu-Jitsu Tsubame.  Do  organizacji  przyczynili  się  także:  Starostwo  Powiatowe  w  Zamościu,  Miejski  Dom  Kultury w Szczebrzeszynie oraz Urząd Miejski   w Szczebrzeszynie. Więcej zdjęć z imprezy na stronie: http://mdk.szczebrzeszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=309

52845279524752135137500948984855475846234628


Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

BIP: Treść ogłoszenia