Dzisiaj: 2020-05-31, imieniny: Aniela, Petronela

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie

Szanowni Państwo,

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: 

 

Sekretarz MiG
Maria Loc-Oczkoś


UWAGA! SILNY WIATR!

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zarządzenie Dyrektora SP ZOZ w sprawie zmiany organizacji pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie.


Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dzisiaj, tj. od 12.03.2020 r. do odwołania:

 1. inkasenci Spółki nie będą dokonywać odczytów wodomierzy – dotyczy nieruchomości niewyposażonych w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy;
 2. faktury za dostawę wody, odbiór ścieków zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy;
 3. rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie (84 68 21 167 lub 84 68 21 191) lub na adres e-mail: woda@zgk-szczebrzeszyn.pl,
 4. uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub mailowo (biuro@zgk-szczebrzeszyn.pl)
 5. jeżeli macie Państwo taką możliwość prosimy o dokonywanie wpłat za usługi drogą elektroniczną Bank Spółdzielczy/o. Szczebrzeszyn, numer konta: 19 9632 0006 2001 0010 1808 0001

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – Zakład mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo Pracowników, jak i naszych Klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów wodomierzy zostanie przywrócony.

inż. Piotr Gnieciak
Prezes Zarządu

Treść komunikatu dostępna na http://zgk-szczebrzeszyn.pl/n,komunikat


Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Treść komunikatu: Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.pdf

 

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik prasowy MEN


Polecenie Wojewody Lubelskiego z 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności instytucji pomocy społecznej

PN-VII.0520.2.2020

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Zarządy Powiatów
województwa lubelskiego

wszyscy

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a)  placówkach wsparcia dziennego,

b)  centrach integracji społecznej,

c)  klubach integracji społecznej,

d)  dziennych domach i klubach seniora,

e)  środowiskowych domach samopomocy,

f)  warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/


Polecenie Wojewody Lubelskiego z dn. 11.03.2020 r. dot. zawieszenia działalności żłobków oraz klubów dziecięcych

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast województwa lubelskiego

wszyscy

 

POLECENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam
Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast województwa lubelskiego:

 1. zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 2. ograniczenie działalności żłobków oraz klubów dziecięcych wskazanych w pkt 1 w dniach 12 i 13 marca 2020 r., jedynie do opieki nad dziećmi posyłanymi do tych podmiotów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tych dniach;
 3. podjęcie działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 1;
 4. podjęcie działań ograniczających działalność żłobków oraz klubów dziecięcych wskazanych w pkt 3 w dniach 12 i 13 marca 2020 r., jedynie do opieki nad dziećmi posyłanymi do tych podmiotów, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tych dniach.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/


ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubelskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

 1. imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

-organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubelskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz na tablicy ogłoszeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

 

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

page1image48196096

Id: CD7CAE9E-16EC-41E9-97BC-D142A1116A3F. Przyjety


Informacja dot. koronawirusa COVID-19 dla jednostek OSP


„NieBezpieczni w sieci”

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs „NieBezpieczni w sieci” skierowany do organizacji pozarządowych. Pomysłodawcom zależy, aby organizacje pozarządowe podzieliły się swoimi pomysłami na kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone – wspólnie zostanie zrealizowana zwycięska kampania lub kampanie. Organizatorzy założyli bowiem, że wybiorą od jednego do trzech najciekawszych pomysłów. W sumie przeznaczonych na ten cel zostanie 500 000 złotych.

Więcej o konkursie na:

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.