Dzisiaj: 2020-05-25, imieniny: Borysław, Grzegorz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych zrealizowała zadanie pt. „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”  w ramach projektu grantowego pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku dawnej remizy OSP w Kątach Pierwszych i jego adaptacji do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały wykonanie remontu dwóch pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy, pomieszczenia socjalnego i sali wraz ze sceną. Zakres prac dotyczył: podłóg , ścian i wymiany drzwi.

Koszt zrealizowanego zadania: 49 985 zł dofinansowanie: 44 946 zł

Poniżej krótka fotorelacja: 


życzenia wielkanocne


Nowa książka Wandy Pomarańskiej

W marcu br. została wydana druga część wspomnień poświęconych miejscowości Bodaczów.   „Zapisane w Pamięci. Karty z dziejów Bodaczowa i okolic.” to publikacja autorstwa Wandy Pomarańskiej.  


XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.


 


Ogłoszenie nr 50.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2018 r. /środa/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


Oferta ustalenia przebiegu granic nr sprawy RG.6830.4.2017

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


podsumowanie projektu hi(my)story

W niedzielę 18 marca w remizie OSP w Bodaczowie miał miejsce panel historyczny wieńczący projekt HI(my)STORY. Inicjatywa licealistek z Bodaczowa przypominała losy Dzieci Zamojszczyzny.  


Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 • nie mogą być członkami  partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia  6 kwietnia 2018 r., na adres: 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 230
22-400 Zamość 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego (Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/  oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03.

Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

 

Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu
Anna Chrzan


sukcesy klubu Jiu-Jitsu Bushido Szczebrzeszyn na Podhalu

Zawodnicy z Klubu Jiu-Jitsu Bushido Szczebrzeszyn wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Grapplingu, które odbyły się 10 marca br. w miejscowości Maniowy na Podhalu. Zawody obywały się pod Patronatem Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu, którego prezesem jest Jacek Chęciński ze Szczebrzeszyna.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.