Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Noworoczny Koncert w ramach 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Serdecznie zapraszamy na NOWOROCZNY KONCERT w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie wystąpią: grupa teatralna „Carpe Diem” z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, zespół wokalny „Młode Żywioły”, zespół wokalno-instrumentalny „Arkadia’, ‚Koromysło – folk maszyna ze Szczebrzeszyna”, „Szczebrzeska Kapela Podwórkowa” oraz gościnnie zespół „Iskierki” z GOK w Nieliszu. Koncert odbędzie się w niedzielę, 12.01.2014r. o godzinie 13.00. w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie.  


Relacja z Sylwestra na Rynku miejskim

Mieszkańcy Miasta i Gminy, licznie zgromadzeni  na zabawie sylwestrowej na Rynku Miejskim żegnali stary rok w rytmach disco lat 80. Burmistrz Szczebrzeszyna, Marian Mazur złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. A o północy tradycyjnie nastąpił pokaz sztucznych ogni.  


Informacja – odpady

Informujemy mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, iż od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. adres: ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn tel.(84) 682 11 67.


Sylwester na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie

Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy oraz wszystkich gości do wspólnej zabawy sylwestrowej na Rynku miejskim. Początek imprezy zaplanowano na  godzinę 22.00. 

sylwester 2013


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31,

poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. 

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2014 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. 

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207,

poz. 1293, z późn.zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach –

na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 482 z późn.zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno – Koguc


Relacja z Gminnego Spotkania Opłatkowego

W niedzielę 22 grudnia, mieszkańcy miasta i Gminy Szczebrzeszyn licznie zgromadzili się  się na corocznym Spotkaniu Opłatkowym na Rynku Miejskim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, na czele z burmistrzem Szczebrzeszyna – Marianem Mazurem, jak również księża parafii p.w Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz parafii Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Po uroczystym odczytaniu fragmentu Ewangelii, harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju  na ręce burmistrza, który  złożył wszystkim mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.

Spotkaniu towarzyszyło również wspólne  łamanie się opłatkiem i degustacja  wigilijnych potraw. Na stołach znalazły się m. in. barszcz, pierogi,  kapusta z grochem a także ciasta, przygotowane przez  panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bodaczowa i Wielączy.

We wspólnym kolędowaniu wzięły udział zespoły działające przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie: zespół młodzieżowy ARKADIA, „KOROMYSŁO – folk maszyna ze Szczebrzeszyna” oraz orkiestra dęta ECHO  KNIEI ze Szczebrzeszyna,  na czele z kapelmistrzem Józefem Magrytą.

wigilia 2013 33 wigilia 2013 37 wigilia 2013 40 wigilia 2013 42 wigilia 2013 43 wigilia 2013 44 wigilia 2013 46 wigilia 2013 50 wigilia 2013 54 wigilia 2013 59 wigilia 2013 61 wigilia 2013 68 wigilia 2013 73 wigilia 2013 75 wigilia 2013 78

 

 


XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2013 rok.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2013 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na rok 2014.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r.,
  b) uchwalenia budżetu na rok 2014,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 r.,
  e) wyrażenia zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy radnemu Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Mariusz Drożdżyk 


Komunikat

W dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek) przeprowadzony zostanie powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania. Celem treningu jest doskonalenie działania jednostek i elementów systemów SWA i SWO w przesyłaniu, przekazywaniu i informowaniu się o zagrożeniach oraz o prowadzeniu akcji ratunkowej pomiędzy poszczególnymi ogniwami, służbami i jednostkami ratowniczymi.

W ramach treningu na terenie Gminy Szczebrzeszyn nastąpi sprawdzenie sprawności działania syren poprzez ich głośne  uruchomienie w godzinach:

18:00  – alarm (dźwięk modulowany trwający 3 minuty),

18:30 – odwołanie alarmu (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

 

Inspektor Anna Łaszkiewicz


Spotkanie Opłatkowe na rynku miejskim

Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zapraszają mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe, w niedzielę 22 grudnia, o godzinie 16.00. Na rynku miejskim kolędować będą zespoły działające przy MDK: Orkiestra Dęta „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna, młodzieżowy zespół „Arkadia” oraz  grupa folkowa „Koromysło – folk maszyna ze Szczebrzeszyna”.

wigilia_2013

 


PODPISANIE UMOWY NA SOLARY

W dniu  28 listopada 2013 roku  pomiędzy gminą  Szczebrzeszyn, a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Całkowita wartość Projektu  wynosi  4 835 821,60 PLN   w tym

dofinansowanie ze środków europejskich 4 110 448,36 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Okres realizacji Projektu został ustalony na:

Rozpoczęcie realizacji: 2013 – 12- 19

Zakończenie rzeczowe realizacji : 2014 – 11- 28

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie 613 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU i zostanie nimi objętych 613 gospodarstw domowych oraz 2 584 osób co stanowi odpowiednio 18,1 % i 21,8 % ogólnej liczby gospodarstw i mieszkańców gminy Szczebrzeszyn.

Obecnie pracownicy  referatu rozwoju gospodarczego  Urzędu Miejskiego przygotowują dokumentację przetargową i w najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację Projektu.

 

Należy podkreślić, że nasza gmina znalazła się w grupie 27 Beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie, a o które ubiegało się aż 112 wnioskodawców.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.