Dzisiaj: 2020-07-07, imieniny: Benedykt, Cyryl

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Bezpłatna mammografia

W dniu 03 kwietnia 2012 roku (wtorek) na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie ustawiony będzie mammobus, z którego będą mogły skorzystać Panie od 50 do 69 roku życia, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały  wykonywanych badań.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: (58) 325 76 02 lub (58) 325 76 05.

Serdecznie zapraszamy.


Szkolenie dla rolników

Lubelski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  zaprasza wszystkich rolników na bezpłatne szkolenie pt„ Prawidłowa technologia uprawy rzepaku”.

Szkolenie odbędzie się dnia 04. kwietnia(środa) 2012 r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, o godz. 10.oo

Serdecznie zapraszamy.


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zasad pozyskiwania środków finansowych z programu LEADER w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty w ramach PROW 2007-2013.

Szkolenie odbędzie się:

06 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna

w godzinach: 09.00 – 13.00.

Szkolenie poprowadzi pani Nina Drozdowska – pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2012,
  b) odstąpienia od realizacji inwestycji,
  c) wykonywania przez Gminę Szczebrzeszyn działalności w zakresie telekomunikacji,
  d) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  e) funduszu sołeckiego,
  f) zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  g) zmian budżetu na rok 2012,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012.

Treść ogłoszenia


Zapisy na kolektory słoneczne.

DOTYCZY ZAINTERESOWANYCH MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH.

 1. Ankieta do pobrania
 2. Deklaracja do pobrania
 3. Oświadczenie do pobrania – budynek zgłaszany do projektu powinien być budynkiem tylko i wyłącznie mieszkalnym, co oznacza, że nie może być w nim prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza. Przez prowadzenie działalności rozumiane jest również zarejestrowanie działalności gospodarczej pod danym adresem. W przypadku, gdy w okresie trwałości projektu w danym budynku / lokalu właściciel rozpocznie działalność komercyjną, powinien zgłosić Wnioskodawcy (jst) ten fakt, a uzyskaną pomoc uznać za „pomoc de minimis”, natomiast Wnioskodawca (jst) powinien udokumentować udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy.

Roztocze pięknieje.

W ramach sąsiedzkiej współpracy Gminy Szczebrzeszyn i  Zwierzyniec  realizują wspólne projekty mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
W ubiegłych latach Gmina Szczebrzeszyn realizowała projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które w znaczący sposób wpłynęły na wizerunek estetyczny, kulturowy oraz turystyczny miasta. Obecnie jest partnerem projektu, który realizowany będzie przez Gminę Zwierzyniec.
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie udziału sektora  turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.
W dniu 5 marca 2012 roku Gmina Zwierzyniec podpisała  umowę w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”.


Propozycje Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

 ,,Czas honoru” 

Wiosną 1941r. grupa przeszkolonych w Wielkiej Brytanii polskich żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej została zrzucona na teren okupowanej Polski. Nazywano ich Cichociemnymi. Mieli przeprowadzić w rodzinnym kraju szereg akcji dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi i prowadzić walkę o niepodległość ojczyzny. Arystokrata Bronek, praski rzemieślnik Janek oraz synowie przedwojennego oficera Władek i Michał. Żyli w czasach, kiedy życie ludzkie było niemal bezwartościowe a najcenniejszy był honor. To właśnie o losach tej czwórki i ich najbliższych opowiada ,, Czas honoru” autorstwa  Jarosława Sokoła.

Drugą pozycją jest książka napisana przez oficera polskiego wywiadu, pracującego przez wiele lat poza granicami kraju pod przybraną tożsamością i piszącego pod pseudonimem literackim Vincet V. Severski ,, Nielegalni”. Trzymająca w napięciu powieść wyjątkowy, misternie skonstruowany, mocno osadzony w realiach polskich służb specjalnych thriller szpiegowski, w którym osobiste porachunki, zadawnione rany i polityczne ambicje splatają się w pełnej napięcia akcji po obu stronach Bałtyku.

Zapraszamy


Inwestycje 2011

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2011 roku.

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie.

Zakończone zostały prace przy budowie placu zabaw w Szczebrzeszynie, który wykonany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Plac wyposażony został m.in. w zjeżdżalnię, równoważnię, drzewko linowe, ścianę wspinaczkową. Wszystkie elementy zostały zamontowane na powierzchni 500 m², na podłożu z płyt amortyzujących upadki, teren placu został ogrodzony i wyposażony w ławeczki.

Koszt inwestycji 197 000 tys. zł.

Budowa kotłowni i modernizacja instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie.

Wykonano adaptację pomieszczeń pod budowę kotłowni gazowej , wymieniono instalację c.o. ze stalowej na miedzianą , wraz z wymianą kaloryferów.

Koszt inwestycji 64 000 tys. zł.

Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Wykonane zostało docieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie wraz z przyległym zapleczem socjalno-administracyjnym, docieplenie stropo-dachu z elementami pokrycia oraz elementami blacharskimi.

Koszt inwestycji 125 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wielączy Kolonii, zmodernizowany został odcinek na długości 1300 m.

Koszt inwestycji 690 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Wykonano remont cząstkowy podbudowy i nawierzchni drogi  na odcinku 500 m. wraz z odmuleniem i odwodnieniem zastoisk wodnych z obrębu korony drogi

Koszt inwestycji 30 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (obok remizy OSP).  

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w Bodaczowie (obok remizy). Nawierzchnię wykonano z kostki ażurowej betonowej na długości 200 m.

Koszt inwestycji 130 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 1103752 w miejscowości Kawęczynek.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 200 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ażurowej na podbudowie piaskowo – cementowej.

Koszt inwestycji 120 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Brody Małe w zakresie formowania korony drogi wraz z systemem odwodnienia.

Wykonano odmulenie rowów  oraz karczowanie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej Szczebrzeszyn- Zwierzyniec do rzeki Wieprz na dł. 1 km

Koszt inwestycji 35 000 tys. zł.

Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Zakończona została przebudowa ul. Sobieskiego w Szczebrzeszynie, poprzez wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji 260 000 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. XXX- lecia  (blok Wspólnoty Mieszkaniowej) oraz wykonany został odcinek przyłącza do kanalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej.

Koszt inwestycji  50 000 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie.

Wykonano uzbrojenie działek w sieć wodociągową na wysokości Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

Koszt inwestycji 14 000 tys. zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 – wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszt inwestycji 36 500 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzielska.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Niedzieliska, położono 250 m kostki brukowej.

Koszt inwestycji 70 000 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112 L Brody Duże – Zawada w miejscowości Brody Duże.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Brody Duże., wykonano odcinek 250 m. (300 m² kostki brukowej przekazało Starostwo Powiatowe w Zamościu).

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie.

Wykonano odcinek chodnika z kostki wibroprasowanej na odcinku ok. 150 m.

Koszt inwestycji 25 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej enn na kablową wraz z budową oświetlenia , łącznie wykonano 11 punktów świetlnych. od ul. Sobieskiego do ul. Partyzantów.

Koszt inwestycji 80 000 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej.

Zrealizowano kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Klinowa w Szczebrzeszynie łącznie wykonano 10 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 38 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedzielska Kolonia.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie miejscowości Niedzieliska Kolonia , łącznie wykonano 8 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 36 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie w miejscowości Kąty I, łącznie wykonano 21 punktów świetlnych

Koszt inwestycji 34 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy OSP w Bodaczowie.

Kontynuowano roboty remontowe i modernizacyjne budynku remizy w Bodaczowie w zakresie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zaplecze socjalno-kuchenne, wykonane zostało nowe zasilenie budynku w enn.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy na Przedmieściu  Szperówka.

Kontynuowane są roboty remontowo-modernizacyjne , w ramach zadania wykonano instalację c.o., enn, wymieniono podłogi oraz utworzono zaplecze socjalno-kuchenne.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej.

Wykonano docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej w Szczebrzeszynie wraz z wyprawą elewacyjną.

Koszt inwestycji 53 000 tys. zł.

Adaptacja budynku w Katach Drugich na wiejską świetlicę.

W ramach robót adaptacyjnych wykonano stan surowy wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego.

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie.

Wykonano odwodnienie-drenaż części mieszkalnej na terenie Przedmieścia Zamojskiego.

Koszt inwestycji 62 000 tys. zł.

Wykonanie systemu odwodnienia kanałami otwartymi terenu osiedla w Brodach Małych.

Wykonano odmulenie i odwodnienie rowów wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Brody Małe.

Koszt inwestycji 49 000 tys. zł.

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Kawęczynku.

Wykonano zatokę autobusową wraz z placem manewrowym w miejscowości Kawęczynek.

Koszt inwestycji 50 000 tys. zł.


XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji  odbędzie się w dniu  27 lutego  2012 r. o  godz. 10:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn sprawowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2011roku – założenia na 2012r.
 9. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2011 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  d) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
  e) likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  f) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn,
  g) zmian budżetu na rok 2012,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.