Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja dla wyborców

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że  od  dnia   27  października  2014 roku w godzinach pracy tut. Urzędu pokój nr 4 (ewidencja ludności) udostępniony zostanie do wglądu spis wyborców sporządzony dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada br.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Marian Mazur


XLIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. o godz. 12.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:  


Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu w roku 2015.

Rusza kolejna edycja naboru wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Celem realizacji projektu jest poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie projektu, który obejmuje głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych oraz działania informacyjno-promocyjne.  


Wybory samorządowe 2014 – informacja

Siedziby i składy obwodowych komisji wyborczych. 

Więcej informacji w zakładce – Wybory samorządowe 2014


Konferencja popularno-naukowa o Zygmuncie Klukowskim

 22 października w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbędzie się konferencja popularno-naukowa poświęcona postaci dr. Klukowskiego, z racji 55. rocznicy śmierci znanego lekarza, bibliofila i kronikarza. W tym roku mija również 95 lat od momentu przybycia Zygmunta Klukowskiego do Szczebrzeszyna.  

Komunikat o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.

piątek, 17 października 2014

Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112) przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej listom kandydatów komitetów niespełniającym żadnego z warunków określonych w art. 410 § 1-5.

Numery te Miejska Komisja Wyborcza przyznaje w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się publicznie,  w dniu 21 października 2014 roku o godzinie 14.30 /wtorek/ w siedzibie Komisji: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie pok. nr 2 /sala konferencyjna/.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Zygmunt Bielecki


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczebrzeszynie o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

piątek, 17 października 2014

 

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783) Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie informuje, że dnia 21 października 2014 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w siedzibie Komisji: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie pok. nr 2 /sala konferencyjna/ odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Zygmunt Bielecki 

 

Więcej informacji w zakładce: Wybory samorządowe 2014 – BIP


Konsultacje społeczne projektu „Program współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

Treść ogłoszenia – BIP


Ogłoszenie wyborcze

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (84) 6821095 wew.335.

Termin dokonywania zgłoszeń upływa 17 października 2014 r. (piątek) o godz. 15:30.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Marian Mazur


Puchar Lubelszczyzny Nordic Walking

W sobotę 4 października 2014 r. odbył się ostatni – 5 etap Pucharu Lubelszczyzny Nordic Walking, tym razem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Był to również dzień podsumowania wszystkich etapów Pucharu Lubelszczyzny z Lubartowa, Nałęczowa, Świdnika, Łukowa i Kazimierza Dolnego.

Zawodnicy ze Szczebrzeszyna po raz kolejny pokazali wysoka formę i stanęli na podium.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.