Dzisiaj: 2019-09-21, imieniny: Jonasz, Mateusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie – propozycje wydawnicze.

,,To ja byłem Vermeerem” – Frank Wynne jest to niezwykła opowieść o człowieku który miną się z powołaniem. Od wczesnego dzieciństwa marzył, żeby zostać malarzem ale niestety krytycy wyśmiali jego sztukę jako beznadziejne i staroświeckie. Rozgoryczony uknuł plan zemsty na swoich przeciwnikach. Było to oszałamiające, zręczne oszustwo, dzięki któremu w niespełna dziesięć lat zarobił mnóstwo pieniędzy, zdobył akceptację i zobaczył swoje obrazy wiszące tuż obok arcydzieł Rembrandta i Vermeera. Jako malarz Han poniósł klęskę, jako fałszerz był niedościgniony. Książka jest niewiarygodną, a jednak prawdziwą historią największego fałszerza wszech czasów.

 

,, W kanałach Lwowa” – Roberta Marshalla jest drugą pozycją polecaną przez naszą bibliotekę. Oparta na faktach dramatyczna historia Żydów, którzy podczas likwidacji Getta we Lwowie ukryli się w kanałach pod miastem. Spędzili tam czternaście miesięcy. Jest to niewiarygodna, wstrząsająca historia o gehennie tych, którzy przeżyli, ale także podnosząca na duchu opowieść o bohaterstwie, które pokonuje strach. ,,W kanałach Lwowa” jest książką na której podstawie powstał film Agnieszki Holland „W Ciemności”.

Zapraszamy 


Ogłoszenie – azbest

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie ogłasza nabór wniosków o uzyskanie dotacji dla osób fizycznych na demontaż pokrycia, transport, utylizację eternitu oraz zabrania odpadu pochodzącego z demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest zgromadzonego na posesji.

Dotacja udzielana będzie w wysokości 100% kosztów.
Wszelkie informacje oraz wnioski wraz z kompletem dokumentów do pobrania w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój 26 i 29.

Termin składania wniosków do dnia 25 kwietnia 2012 r.                                                                                   

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
 2. Załącznik nr 2 – Ocena stanu
 3. Załącznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że od dnia 4 kwietnia 2012 r. są przyjmowane wnioski – oświadczenia rolników u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania zbóż ozimych i rzepaku.

Druki oświadczeń dostępne są na stronie www.szczebrzeszyn.pl, u sołtysów i w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 24.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie do dnia 13 kwietnia 2012r. Udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom uzależnione jest od decyzji Ministra Rolnictwa.

Oświadczenie do pobrania


Bezpłatna mammografia

W dniu 03 kwietnia 2012 roku (wtorek) na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie ustawiony będzie mammobus, z którego będą mogły skorzystać Panie od 50 do 69 roku życia, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały  wykonywanych badań.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: (58) 325 76 02 lub (58) 325 76 05.

Serdecznie zapraszamy.


Szkolenie dla rolników

Lubelski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  zaprasza wszystkich rolników na bezpłatne szkolenie pt„ Prawidłowa technologia uprawy rzepaku”.

Szkolenie odbędzie się dnia 04. kwietnia(środa) 2012 r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, o godz. 10.oo

Serdecznie zapraszamy.


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zasad pozyskiwania środków finansowych z programu LEADER w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty w ramach PROW 2007-2013.

Szkolenie odbędzie się:

06 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna

w godzinach: 09.00 – 13.00.

Szkolenie poprowadzi pani Nina Drozdowska – pracownik Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2011 – zasadność wydatkowanych środków.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.
 8. Perspektywy rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn. Informacja na temat ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2012,
  b) odstąpienia od realizacji inwestycji,
  c) wykonywania przez Gminę Szczebrzeszyn działalności w zakresie telekomunikacji,
  d) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  e) funduszu sołeckiego,
  f) zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  g) zmian budżetu na rok 2012,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012.

Treść ogłoszenia


Zapisy na kolektory słoneczne.

DOTYCZY ZAINTERESOWANYCH MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH.

 1. Ankieta do pobrania
 2. Deklaracja do pobrania
 3. Oświadczenie do pobrania – budynek zgłaszany do projektu powinien być budynkiem tylko i wyłącznie mieszkalnym, co oznacza, że nie może być w nim prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza. Przez prowadzenie działalności rozumiane jest również zarejestrowanie działalności gospodarczej pod danym adresem. W przypadku, gdy w okresie trwałości projektu w danym budynku / lokalu właściciel rozpocznie działalność komercyjną, powinien zgłosić Wnioskodawcy (jst) ten fakt, a uzyskaną pomoc uznać za „pomoc de minimis”, natomiast Wnioskodawca (jst) powinien udokumentować udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcy.

Roztocze pięknieje.

W ramach sąsiedzkiej współpracy Gminy Szczebrzeszyn i  Zwierzyniec  realizują wspólne projekty mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
W ubiegłych latach Gmina Szczebrzeszyn realizowała projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które w znaczący sposób wpłynęły na wizerunek estetyczny, kulturowy oraz turystyczny miasta. Obecnie jest partnerem projektu, który realizowany będzie przez Gminę Zwierzyniec.
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie udziału sektora  turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.
W dniu 5 marca 2012 roku Gmina Zwierzyniec podpisała  umowę w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”.