Dzisiaj: 2019-08-17, imieniny: Anita, Eliza

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Roztocze pięknieje.

W ramach sąsiedzkiej współpracy Gminy Szczebrzeszyn i  Zwierzyniec  realizują wspólne projekty mające na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
W ubiegłych latach Gmina Szczebrzeszyn realizowała projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, które w znaczący sposób wpłynęły na wizerunek estetyczny, kulturowy oraz turystyczny miasta. Obecnie jest partnerem projektu, który realizowany będzie przez Gminę Zwierzyniec.
Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie udziału sektora  turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.
W dniu 5 marca 2012 roku Gmina Zwierzyniec podpisała  umowę w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 o dofinansowanie projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”.


Propozycje Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

 ,,Czas honoru” 

Wiosną 1941r. grupa przeszkolonych w Wielkiej Brytanii polskich żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej została zrzucona na teren okupowanej Polski. Nazywano ich Cichociemnymi. Mieli przeprowadzić w rodzinnym kraju szereg akcji dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi i prowadzić walkę o niepodległość ojczyzny. Arystokrata Bronek, praski rzemieślnik Janek oraz synowie przedwojennego oficera Władek i Michał. Żyli w czasach, kiedy życie ludzkie było niemal bezwartościowe a najcenniejszy był honor. To właśnie o losach tej czwórki i ich najbliższych opowiada ,, Czas honoru” autorstwa  Jarosława Sokoła.

Drugą pozycją jest książka napisana przez oficera polskiego wywiadu, pracującego przez wiele lat poza granicami kraju pod przybraną tożsamością i piszącego pod pseudonimem literackim Vincet V. Severski ,, Nielegalni”. Trzymająca w napięciu powieść wyjątkowy, misternie skonstruowany, mocno osadzony w realiach polskich służb specjalnych thriller szpiegowski, w którym osobiste porachunki, zadawnione rany i polityczne ambicje splatają się w pełnej napięcia akcji po obu stronach Bałtyku.

Zapraszamy


Inwestycje 2011

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2011 roku.

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie.

Zakończone zostały prace przy budowie placu zabaw w Szczebrzeszynie, który wykonany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Plac wyposażony został m.in. w zjeżdżalnię, równoważnię, drzewko linowe, ścianę wspinaczkową. Wszystkie elementy zostały zamontowane na powierzchni 500 m², na podłożu z płyt amortyzujących upadki, teren placu został ogrodzony i wyposażony w ławeczki.

Koszt inwestycji 197 000 tys. zł.

Budowa kotłowni i modernizacja instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie.

Wykonano adaptację pomieszczeń pod budowę kotłowni gazowej , wymieniono instalację c.o. ze stalowej na miedzianą , wraz z wymianą kaloryferów.

Koszt inwestycji 64 000 tys. zł.

Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Wykonane zostało docieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie wraz z przyległym zapleczem socjalno-administracyjnym, docieplenie stropo-dachu z elementami pokrycia oraz elementami blacharskimi.

Koszt inwestycji 125 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wielączy Kolonii, zmodernizowany został odcinek na długości 1300 m.

Koszt inwestycji 690 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Wykonano remont cząstkowy podbudowy i nawierzchni drogi  na odcinku 500 m. wraz z odmuleniem i odwodnieniem zastoisk wodnych z obrębu korony drogi

Koszt inwestycji 30 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (obok remizy OSP).  

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w Bodaczowie (obok remizy). Nawierzchnię wykonano z kostki ażurowej betonowej na długości 200 m.

Koszt inwestycji 130 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 1103752 w miejscowości Kawęczynek.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 200 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ażurowej na podbudowie piaskowo – cementowej.

Koszt inwestycji 120 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Brody Małe w zakresie formowania korony drogi wraz z systemem odwodnienia.

Wykonano odmulenie rowów  oraz karczowanie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej Szczebrzeszyn- Zwierzyniec do rzeki Wieprz na dł. 1 km

Koszt inwestycji 35 000 tys. zł.

Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Zakończona została przebudowa ul. Sobieskiego w Szczebrzeszynie, poprzez wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji 260 000 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. XXX- lecia  (blok Wspólnoty Mieszkaniowej) oraz wykonany został odcinek przyłącza do kanalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej.

Koszt inwestycji  50 000 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie.

Wykonano uzbrojenie działek w sieć wodociągową na wysokości Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

Koszt inwestycji 14 000 tys. zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 – wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszt inwestycji 36 500 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzielska.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Niedzieliska, położono 250 m kostki brukowej.

Koszt inwestycji 70 000 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112 L Brody Duże – Zawada w miejscowości Brody Duże.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Brody Duże., wykonano odcinek 250 m. (300 m² kostki brukowej przekazało Starostwo Powiatowe w Zamościu).

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie.

Wykonano odcinek chodnika z kostki wibroprasowanej na odcinku ok. 150 m.

Koszt inwestycji 25 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej enn na kablową wraz z budową oświetlenia , łącznie wykonano 11 punktów świetlnych. od ul. Sobieskiego do ul. Partyzantów.

Koszt inwestycji 80 000 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej.

Zrealizowano kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Klinowa w Szczebrzeszynie łącznie wykonano 10 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 38 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedzielska Kolonia.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie miejscowości Niedzieliska Kolonia , łącznie wykonano 8 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 36 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie w miejscowości Kąty I, łącznie wykonano 21 punktów świetlnych

Koszt inwestycji 34 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy OSP w Bodaczowie.

Kontynuowano roboty remontowe i modernizacyjne budynku remizy w Bodaczowie w zakresie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zaplecze socjalno-kuchenne, wykonane zostało nowe zasilenie budynku w enn.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy na Przedmieściu  Szperówka.

Kontynuowane są roboty remontowo-modernizacyjne , w ramach zadania wykonano instalację c.o., enn, wymieniono podłogi oraz utworzono zaplecze socjalno-kuchenne.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej.

Wykonano docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej w Szczebrzeszynie wraz z wyprawą elewacyjną.

Koszt inwestycji 53 000 tys. zł.

Adaptacja budynku w Katach Drugich na wiejską świetlicę.

W ramach robót adaptacyjnych wykonano stan surowy wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego.

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie.

Wykonano odwodnienie-drenaż części mieszkalnej na terenie Przedmieścia Zamojskiego.

Koszt inwestycji 62 000 tys. zł.

Wykonanie systemu odwodnienia kanałami otwartymi terenu osiedla w Brodach Małych.

Wykonano odmulenie i odwodnienie rowów wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Brody Małe.

Koszt inwestycji 49 000 tys. zł.

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Kawęczynku.

Wykonano zatokę autobusową wraz z placem manewrowym w miejscowości Kawęczynek.

Koszt inwestycji 50 000 tys. zł.


XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji  odbędzie się w dniu  27 lutego  2012 r. o  godz. 10:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn sprawowanej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2011roku – założenia na 2012r.
 9. Problematyka kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2011 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  d) udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Izby Wytrzeźwień,
  e) likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  f) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn,
  g) zmian budżetu na rok 2012,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                 


Projekt pn. „Pięć zalewów – morze atrakcji”

 

W dniu 10 października 2011r. Gmina Frampol (lider projektu) podpisała z Województwem Lubelskim umowę na  dofinansowanie Projektu o nazwie:

,,Pięć zalewów – morze atrakcji”

realizowanego w partnerstwie z innymi gminami: Janów Lubelski, Dzwola, Radecznica, Sułów, Nielisz, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec w ramach Osi Priorytetowej VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Kategorii III. Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.412.472,38 zł., w tym wartość dofinansowania wyniesie 2.367.205,66 zł.

Gminy objęte realizacją Projektu położone są w południowej części Województwa Lubelskiego w strefie o najwyższych walorach krajoznawczych i wysokich walorach wypoczynkowych. Należą do nich w powiecie: janowskim – gmina Janów Lubelski i Dzwola, biłgorajskim – gmina Frampol oraz w powiecie zamojskim: gmina Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów i Radecznica.

Klamrą spinającą ten obszar pod względem geograficznym jest położenie całego obszaru na Roztoczu, które jest jednym z najpiękniejszych zakątków Lubelszczyzny. Roztocze zachwyca i fascynuje zarówno swym krajobrazem, przyrodą, jak i wspaniałymi zabytkami oraz bogactwem różnorodności kulturowej. Atrakcyjne położenie oraz unikalny zestaw uwarunkowań endogenicznych i egzogenicznych predysponuje te gminy do roli ośrodków turystyczno – rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. W związku z tym gminy te w ostatnich latach kładą duży nacisk na podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej. Podejmowane działania mają na celu przyciągniecie turystów oraz wpływają na ogólny rozwój społeczno – gospodarczy.

Motywem przewodnim przedmiotowego Projektu jest połączenie poprzez szlak kilku miejsc, w których turyści mogą skorzystać z oferowanych atrakcji. Poza istniejącymi zabytkami są to przede wszystkim plaże, łowiska i inne atrakcje wodne przy pięciu zalewach.

Celem projektu jest uzupełnienie szlaków istniejących, połączenie ich w jedną sieć tras turystycznych łączących pięć zalewów znajdujących się na terenie gmin biorących udział w Projekcie: zalew w Janowie Lubelskim, we Frampolu, w Nieliszu (od strony Gminy Sułów) oraz w Zwierzyńcu: zalew Rudka oraz stawy „Echo”.

Przedmiotem Projektu jest realizacja szlaku rowerowego poprzez budowę infrastruktury turystycznej, który połączy pięć zalewów znajdujących się na terenie gmin biorących udział w Projekcie. Będzie się on łączył z trasami rowerowymi już istniejącymi.

Szlak zostanie wyposażony w drewniane altany i wiaty, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wszystkie pięć zalewów zaoferują turystom możliwość kąpieli, wypożyczenia sprzętu wodnego, połowu ryb. Posiadają zaplecze noclegowe w postaci domków kempingowych (Janów Lubelski, Zwierzyniec) lub gospodarstw agroturystycznych (Frampol, Sułów i okolice). Ciekawą propozycją dla całych grup młodzieżowych jest możliwość zatrzymania się w domu KSM w Trzęsinach.

Wszystkie projektowane obiekty zostaną dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zbudowanie odpowiednich konstrukcji ramp, dobre utwardzenie nawierzchni. Aby usprawnić korzystanie z projektowanej przestrzeni turystycznej wprowadzony zostanie system monitoringu, info-kioski, tablice multimedialne, a także bezprzewodowy dostęp do Internetu hot – spot.

Projektowana trasa rowerowa jest uzupełnieniem tras istniejących. Rozpoczyna się przy zalewie w Janowie Lubelskim. Pętlą prowadzi przez fragment Lasów Janowskich i łączy najciekawsze punkty: zalew, kapliczkę w Kruczku, przez Szklarnię do Porytowego Wzgórza. Następnie prowadzi do Frampola, mijając po drodze drugi zalew. We Frampolu trasa rozdziela się na dwie nitki. Pierwsza wiedzie przez Teodorówkę do Radecznicy. Atrakcje, jakie można napotkać po drodze, to kolejno: trzy zabytkowe studnie w Teodorówce, zabytkowe sanktuarium z końca XVII w. pw. Św. Antoniego Padewskiego położone na Łysej Górze w Radecznicy, w pobliżu sanktuarium znajduje się zabytkowa kapliczka na wodzie.

Druga nitka szlaku od Frampola biegnie do Trzęsin z malowniczym źródełkiem i kapliczką, dalej przez Kawęczynek do Żurawnicy. Tam rozchodzi się jedną nitką do Szczebrzeszyna, drugą do Zwierzyńca okrążając dwa kolejne zbiorniki: stawy „Echo” i Zalew Rudka.

Szlak od Radecznicy biegnie przez Zakłodzie mijając po drodze drewniany młyn wodny usytuowany nad rzeką Por, Mokrelipie, w którym znajduje się piękny kościół w stylu neogotyckim, Sąsiadkę z pozostałościami grodu Sutiesk wchodzącego w skład dawnych grodów czerwieńskich i zniszczonego przez Tatarów, przez Sułów, wzdłuż linii brzegowej piątego zalewu w Nieliszu do Michałowa, tam mijając  zabytkowy pałac Zamoyskich z parkiem dworskim, przez Brody Duże do Szczebrzeszyna.

Projektowane atrakcje turystyczne:

1. Park linowy w gminie Sułów. Przewidziane tu zostały drewniane platformy utrzymujące się na zachowanym drzewostanie, drewniane przeszkody, kładki. Wszystko urozmaicą liny, po których można zjeżdżać bądź się wspinać. Park linowy będzie zbudowany z urządzeń drewnianych oraz lin na specjalnych mocowaniach. Wszystkie urządzenia będą atestowane, wykonywane jako gotowe do montażu.
2. Siłownia na świeżym powietrzu. Urządzenia siłowe zostaną postawione we Frampolu przy zalewie. Siłownia zewnętrzna – fitness polega na rozstawieniu na szlaku w odpowiedniej odległości gotowych urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia wykonane będą z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i na trwałe przytwierdzone do podłoża.
3. Rozbudowany zostanie szlak pieszo – rowerowy wokół Zalewu Rudka w Zwierzyńcu, a także zadaszone przystanki rowerowe i stojaki na rowery na całości szlaku.
4. Mała architektura na szlaku wykonana będzie głównie z drewna, aby zachować naturalny charakter miejsca. Zaproponowane zostały drewniane wiaty, altany– zadaszenia dla podróżujących turystów, ławki i kosze na śmieci, drewniane pomosty na rzece, a także drewniane tablice informacyjne. Te elementy będą proste w swym stylu nawiązując do naturalnej przestrzeni, w jakiej się znajdą i nie ingerując w otoczenie swoją formą.

Przedmiotowy Projekt realizuje następujące cele:

CEL NADRZĘDNY – zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny na rynku krajowym i zagranicznym.

CEL GŁÓWNY – rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz rozwój aktywnych form turystyki promujących wizerunek Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

Cel I:  Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie ilości produktów turystycznych poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury turystycznej na terenie 8 gmin.
Cel II: Wypromowanie wizerunku gmin: Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Radecznica i Nielisz, jako obszaru o dużej atrakcyjności turystycznej poprzez stworzenie turystycznego video przewodnika, wykorzystanie streamera video oraz gromadzenia informacji zwrotnych.
Cel III: Poprawa bezpieczeństwa turystów i powstałej infrastruktury poprzez instalację monitoringu i systemów na wypadek zagrożeń.
Cel IV: Zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury turystycznej na środowisko naturalne oraz obniżenie kosztów utrzymania tej infrastruktury poprzez zastosowanie energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań.

Realizacja poszczególnych elementów składających się na zakres projektu w perspektywie długofalowej przyczyni się do:

– rozwoju turystyki tematycznej zorientowanej na aktywny wypoczynek (szlak turystyczny może być wykorzystywany do rozwoju turystyki rowerowej, nordic walkingu, turystyki konnej, narciarstwa, zorbingu),
– rozwoju agroturystyki, punktów małej gastronomii wykorzystującej tradycyjne wiejskie specjały,
– poprawa wizerunku Lubelszczyzny oraz wiejskich miejscowości regionu, które łączą w sobie tradycje (regionalna kuchnia) z nowoczesnością (atrakcje turystyczne, które szturmem zdobywają popularność na całym świecie w tym oczywiście w Polsce).

Inwestycja ma charakter nowatorski i pozwala przełamać stereotypowe postrzeganie wiejskich gmin Lubelszczyzny, w których „nic się nie dzieje”. Ponadto, argumentem przemawiającym za realizacją Projektu, jest fakt iż rozwój turystyki na obszarach wiejskich (a w gminach objętych realizacją Projektu większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa) ma duże perspektywy rozwojowe. Obserwowany jest bowiem wzrost zainteresowania usługami turystycznymi na obszarach wiejskich. Istotnym elementem tego rodzaju turystyki jest zrównoważony rozwój, jak również dywersyfikacja dochodów rolników poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i alternatywnych źródeł dochodu, przy zachowaniu charakteru regionu i jego dziedzictwa.

Jednocześnie ciekawe oryginalne produkty turystyki aktywnej wykreowane przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi promocyjnych: internet, video przewodnik, multimedia mogą stać się kluczem do rozwoju lokalnej gospodarki.

Przedsięwzięcie ma charakter optymalny przyczynia się bowiem do rozwoju infrastruktury turystycznej, wpływa pozytywnie na promocję walorów, zachęca turystów krajowych i zagranicznych do zapoznania się z unikatowymi zasobami krajobrazowymi i przyrodniczymi zlokalizowanymi na Roztoczu.

Resumując Projekt wynika z przesłanek ekonomicznych – przynosząc korzyści ekonomiczne lokalnej społeczności, tworząc miejsca pracy i stymulując rozwój społeczno – gospodarczy. W konsekwencji realizacji Projektu mieszkańcy gmin i turyści udający się na Roztocze zyskają kolejną atrakcję w postaci nowocześnie zagospodarowanego szlaku łączącego pięć zalewów.


Biblioteka – propozycje wydawnicze

W Las Vegas znano Billa jako szanowanego i poważnego obywatela, który dzięki wypracowaniu syna otrzymał tytuł ,, Ojca Roku Las Vegas”. Niedługo potem rodzinę wstrząsnęła tragedia. Jedenastoletni syn ginie w wypadku samochodowym, a Bill zmienia się nie do poznania. Kiedy kilkanaście lat później on i jego żona przepadają bez wieści, policja rozpoczyna poszukiwania. Śledztwo wykazuje, kim Bill był naprawdę – oszustem, bandytą i bezwzględnym mordercą, mającym na swoim kącie wiele zbrodni. Ta książka odkrywa prawdziwe i przerażające oblicze Billa. W środku książki znajdują się autentyczne zdjęcia. Zagadka mrocznej osobowości ,,Ojciec Roku”- Glenna Puit.

Drugą proponowaną nowością jest książka Ib Melchiora, amerykańskiego pisarza, scenarzysty, reżysera, producenta filmowego i telewizyjnego ,,Ewa Braun Ucieczka z Berlina”.

W roku 1945 III Rzesza leżała w gruzach. W berlińskim bunkrze Ewa Braun i Adolf Hitler postanawiają popełnić samobójstwo. Czy zwłoki znalezione w ogrodzie kancelarii Rzeszy należały do Ewy Braun? Na te pytania odpowie nam sensacyjna powieść, która trzyma czytelnika w napięciu do ostatniej strony. 

Zapraszamy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie


INFORMACJA DLA PODATNIKÓW

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2012 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3350)
 • uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3351)
 • uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3352)
 • uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 208 poz.3353) 

Ww. uchwały (w tym obowiązujące formularze podatkowe) są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/.

            Jednocześnie informuję, że w 2012 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje nowy wzór deklaracji określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz.U.z 2012 poz.87) 

Terminy składania deklaracji w danym roku :

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia. ; 
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia;
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

            do dnia 15 lutego .

Uwaga !!! Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji podatkowych.

Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolny oraz informacji w sprawie podatku leśnego przez osoby fizyczne: 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową , osoby fizyczne składają deklarację na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych należy dokonywać poprzez :

 • wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pl. Tadeusza Kościuszki 1; Szczebrzeszyn,
 • wpłatę na rachunek Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie BS /Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001
 • wpłatę u sołtysa (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości\)

 w terminie :

 • do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia ( podatek od nieruchomości – osoby prawne) ,
 • do dnia 15 każdego miesiąca (podatek leśny) – osoby prawne;
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada 2012r. (podatek rolny) w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada 2012r. (podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2012 r. ( podatek od środków transportowych).

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej szczebrzeszyn.pl bip (zakładka :prawo lokalne; podatki; stawki obowiązujące w 2012 r) oraz w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pl. T.Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn pok. Nr 11(osoby fizyczne) lub nr 8 (osoby prawne)

Ww. deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie; pl. T.Kościuszki 1; 22-460 Szczebrzeszyn lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – pok. nr 12 


Nagrody za segregację rozdane.

W dniach 17 i 24 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie oraz Gimnazjum w Bodaczowie odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Gminie Szczebrzeszyn”.
Konkurs organizowany jest przez Gminę Szczebrzeszyn  od 2001 roku i biorą w nim udział dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Szczebrzeszyn.
W konkursie w 2012 roku wzięło udział 231 osób. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali na podstawie ilości przekazanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wysegregowanych odpadów komunalnych metodą „u źródła” tj. w poszczególnych gospodarstwach domowych uczniów.
Za udział w konkursie przekazano następujące nagrody na łączną kwotę 9 833,52 zł., m in. Rower 2 szt. Odtwarzacze DVD 6 szt., Mikrowieże 4 szt., Aparaty fotograficzne 5 szt., Radioodtwarzacze 11 szt. oraz artykuły szkolne, w tym: plecaki,  przyborniki na biurko, zestawy malarskie, farby, długopisy i flamastry.
Nagrody Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie wręczył Jerzy Banaszkiewicz, Z- ca Burmistrza Szczebrzeszyna.

Nagrody w Gimnazjum w Bodaczowie wręczył Marian Mazur, Burmistrz Szczebrzeszyna.


FERIE W BIBLIOTECE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza wszystkie zainteresowane dzieci na zajęcia:

 • komputerowe,
 • plastyczne,
 • literackie,

które odbywać się będą: wtorek-czwartek w godz.10:00-12:00.


Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i

 • w terminie od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha fiz użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach :

 • 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-31 października 2012r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków dostępne w pok. Nr 11 Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa http://www.minrol.gov.pl/