Dzisiaj: 2019-06-20, imieniny: Dina, Bogna

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE

realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn .

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych a poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony  (poprzez system eBOK, zakup nowoczesnych wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27% do ok. 37%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.  


”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Szybki i prosty sposób załatwiania spraw urzędowych.

Już wkrótce szybko i sprawnie będziemy mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, nie tylko poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, ale także poprzez dostępne e-usługi m.in. w takich dziedzinach jak urbanistyka, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, podatki i opłaty. W dniu 11.10.2018 zawiązało się partnerstwo pomiędzy ośmioma gminami z woj. lubelskiego: Gminą  Szczebrzeszyn, Gminą Nielisz, Gminą Zwierzyniec, Gminą Łabunie, Gminą Krasnobród, Gminą Serniki, Gminą Michów i Gminą Chodel, w celu wspólnej realizacji projektu Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom. 

W dniu 26 czerwca 2018r.  w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie została  podpisała umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

Gmina Szczebrzeszyn jako Partner projektu na realizację zadania poniesie koszty całkowite w kwocie 1 468 429,03 zł.


Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” – to przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w  pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Program zajęć dostosowany został do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając mu rozwijanie pasji i zainteresowań  – język angielski, matematyka, przyroda, chemia, biologia oraz wyrównanie szans edukacyjnych – język angielki i matematyka. 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego stwarzają możliwość rozwijania kompetencji oraz zainteresowań językowych, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, a także utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości z języka angielskiego przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach językowych znalazły się m.in.: metoda komunikacyjna, audio-wizualna, audiolingwalna oraz TPR – reagowania całym ciałem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków  przeznaczonych na realizację projektu – tablicy interaktywnej, laptopów, płyt DVD i CD, gier, klocków, plakatów, pacynek, kart pracy, słowników dwujęzycznych, artykułów, readersów oraz flashcards i story cards.   Zarówno różnicowanie metod i technik pracy, jak również stosowanie ciekawych materiałów  dydaktycznych czyni proces uczenia się języka angielskiego bardziej efektywnym. 

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego  biorą udział uczniowie klas I –VII.   


„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach  projekt dofinansowywany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w  Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach rozwijających lub  wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metodą eksperymentu
z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.
We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą sie zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kurów:  DigComp poziom A,  systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla Gimnazjów grafika  komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone  warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i  drukarki 3D)

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Wartość projektu 1 094 201,88 zł

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621,88 zł.


Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Szczebrzeszyn czyniła starania  o pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy oraz środków rządowych. Opracowano i złożono 12 projektów.