Dzisiaj: 2020-07-14, imieniny: Bonawentura, Stelia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-04

„Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

W dniu 3 maja o godz.10:30 na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Henrykiem Matejem Burmistrzem Szczebrzeszyna, uczcili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, składając wieńce i znicze w miejscach pamięci narodowej.  


2020-05-04

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z decyzją rządu, umożliwiającą otwarcie od dnia 6 maja br.  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, należy podkreślić, że decyzję w tej sprawie pozostawiono organom prowadzącym.

Otworzymy przedszkola i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wówczas  gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach określone w wytycznych GIS i MZ. Przywrócenie trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek apeluję  do rodziców dzieci o cierpliwość i zrozumienie.

Ponadto informuje, że pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i handlu.

Decyzja w zakresie otwarcia przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Wielączy zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, po analizie możliwości wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających i odpowiednich procedur – zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


2020-04-30

Życzenia

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy 

niech będzie nam wolno złożyć Wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Pracy, Dnia Flagi oraz Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

Życzymy byśmy Wszyscy uroczyście świętowali te dni w zdrowiu, w spokoju, w poczuciu przynależności do naszej wspólnoty, szacunku do tradycji i dumy  bycia Polakiem. Dajmy dowód naszego patriotyzmu.

 

Udanej Majówki.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna              Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk MATEJ                           /-/ Zbigniew Złomańczuk


2020-04-29

PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje za włączenie się do akcji szycia maseczek ochronnych:

– KGW w Wielączy Kolonii, Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel,

– KGW w Błoniu, Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak,

– Paniom z Brodów Dużych: Irena Chwiejczak , Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Elżbieta Romaszko, Anna Witos, Maria Bizior, Krystyna Dąbrowska,

– z Kątów Pierwszych, Pani Jolancie Wiatrowskiej,

– z Bodaczowa Pani Małgorzacie Gorczyca.  


2020-04-29

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

Treść dokumentu


2020-04-28

Uwaga! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-04-28

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg gminnych. Nr ogłoszenia w BZP: 534615-N-2020

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP

 


2020-04-22

Informacja dot. projektów na instalacje solarne i fotowoltaiczne

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że projekty pn. „EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II” oraz „EKO Szczebrzeszyn – energia w promieniach słońca – etap III” złożone w odpowiedzi na Konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/1, Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE,  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 2019 r.  przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną  i znalazły się na liście  projektów wybranych do dofinansowania.

 

W ramach projektu  „EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II” planowany jest montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Szczebrzeszyn. Instalacja będzie służyła do podgrzewania wody użytkowej na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 

Projekt pn. „EKO Szczebrzeszyn – energia w promieniach słońca – etap III”  polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych  zamieniających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną na terenie gospodarstw domowych Gminy Szczebrzeszyn.

 

Istotą budowy w/w instalacji jest wykorzystanie energii słońca, aby osiągnąć efekt ekologiczny i energetyczny dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Rozwiązanie takie pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do środowiska oraz poprawi sytuację ekonomiczną użytkowników.

 

Osoby, które zgłosiły swój udział ww. projektach będziemy informować na bieżąco o poszczególnych etapach realizacji.


2020-04-21

XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WkiH6898Wrk

Proponowany  porządek  obrad:  


2020-04-21

Informacja

Szanowni Państwo pobierający świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia/zasiłki szkolne

Informujemy, że w związku z otrzymaniem  przez Gminę Szczebrzeszyn dotacji na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych na okres styczeń – czerwiec 2020 r. i możliwością  zmiany wydanej decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego, osoby uprawnione, których dochód nie przekracza kwoty 528 zł / na osobę,  proszone są o niezwłoczne składanie oświadczeń o aktualnej wysokości dochodów.

Druk oświadczenia dostępny jest w załączniku  oraz  będzie wyłożony przy kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 13.30.

W związku ze zmianą niektórych zasad bezpieczeństwa w przemieszczaniu się w przestrzeni publicznej odnoszących się do Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) proszę o stosowanie się do poleceń pracowników tutejszego Urzędu w kwestii przemieszczania się w obiekcie celem załatwienia sprawy.

Dodatkowych informacji związanych ze złożeniem oświadczenia można uzyskać w Referacie Oświaty pod nr. telefonu tel. 84 6821 222

 

Do pobrania: Druk oświadczenia

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.