Dzisiaj: 2021-02-27, imieniny: Gabriel, Anastazja

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Dominika Niemira

Wycinka drzew-Plac Tadeusza Kosciuszki zdj. 4

Nowa nasada drzew na Placu Tadeusza Kościuszki

Do końca lutego br. będzie przeprowadzona wycinka najbardziej zagrażających bezpieczeństwu drzew na Placu Tadeusza Kościuszki.  Wycinka 11 szt. drzew wykonana zostanie zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IN.III.5146.7.3.2020 z dnia 15.06.2020 r.,  który udzielił zezwolenia na wycięcie drzew.
W miejscu wycinki drzew posadzone zostaną nowe drzewa oraz krzewy ozdobne.

Scan decyzji znak: IN.III.5146.7.3.2020

 


XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.
6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2020r. – założenia na 2021r.
7. Informacja o działalności Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r. – założenia na 2021r.
8. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji w 2020r. – założenia na 2021r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
d) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
e) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn,
f) w sprawie przystąpienia Gminy Szczebrzeszyn do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
g) w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025,
h) sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
i) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
j) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
k) w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe” nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczebrzeszyn,
l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego „Brody Małe”,
m) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (ul. Jana Brzechwy),
n) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik ul. Lubelska, dokumentacja),
o) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej (chodnik Brody Małe),
p) w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej (chodnik ul. Lubelska),
q) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadań w zakresie robót utrzymaniowo – porządkowych na drogach powiatowych powiatu zamojskiego w 2021r. w granicach administracyjnych Gminy Szczebrzeszyn,
r) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2021,
s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
t) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Nielisz,
u) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczebrzeszyn – Sułów,
v) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Sułów – Szczebrzeszyn,
w) w sprawie rozpatrzenia skargi,
x) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
y) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11. Stanowisko Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pisma Dyrektora „Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
12. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Tadeusz Kuncewicz

Wystawa poświęcona 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

zaprasza do obejrzenia

Wystawy poświęconej 30. rocznicy śmierci Tadeusza Kuncewicza  ps. Podkowa – naszego lokalnego bohatera,

który udowodnił, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie wolno się poddawać.

Porucznik Kuncewicz zmarł 12 lutego 1991 r. w Warszawie.

Wystawa czynna w terminie: od 12 – 27.02.2021 r.

Galeria Okienna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, strona internetowa biblioteki, Facebook, sala konferencyjna UG Szczebrzeszyn

Zapraszamy

Link do plakatu

 


Nowe oświetlenie w Szczebrzeszynie

Zakończono prace przy budowie oświetlenia  na ul. Partyzantów, Klinowej i Piwnej w Szczebrzeszynie.

Przedmiotem zadania była budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego z montażem słupów w ilości 29 szt. wraz  z oprawami LED. Wartość zadania: 79 841,18 zł. brutto.

 

 


Wyremontowane pomieszczenie nr 2, ul. Zamojska

Remont wielorodzinnego budynku przy ul. Zamojskiej zakończony

Zakończony został remont mieszkań w budynku przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie, które uległy częściowemu spaleniu i zadymieniu w maju 2020 r.

W ramach prac wykonano:

  • roboty budowlane: odbicie tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż okien PCV, docieplenie ścian styropianem,
  • roboty wykończeniowe: tynkowanie, gipsowanie, malowanie, izolacja, docieplenie.

W bieżącym roku wykonana zostanie zewnętrzna elewacja budynku.

 


Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 marca 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Stanowisko pracy: referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

 

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Klauzula informacyjna
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenia

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.