Dzisiaj: 2021-03-01, imieniny: Albin, Antoni

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Daniel Kustosz

Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

 1. W dniu 10 września 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Przedmieście Błonie jako działka nr:

– 2314/2 o pow. 1,8028 ha,

stanowiącej grunty orne.

 1. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 1/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 10 września 2020 roku do 9 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
 2. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski
  i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

/-/ Przemysław Cieszkowski


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.14.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L (relacji Bodaczów-Zawada)”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Informacja o utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej nr 74


Informacja o czasowym zamknięciu przejazdu kolejowego Kolonia Niedzieliska


Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego w Gminie Szczebrzeszyn

W związku z rozpoczęciem z dniem 1 września 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie poł. Plac Tadeusza  Kościuszki 1, w pokoju nr 25 funkcjonuje stanowisko komputerowe przeznaczone do samospisu.

Chętnych do udziału w powyższym z terenu Gminy Szczebrzeszyn,  zapraszamy w każdy powszechny dzień tygodnia w godzinach od 800 do 1430.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia,  że XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 9.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 

Transmisję oraz zapis z sesji można obejrzeć na stronie:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?id=2622 lub bezpośrednio https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1336/rada-miejska-w-szczebrzeszynie.htm

 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2020r.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2020r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
  c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Szczebrzeszyn, a Prawosławną Diecezją Lubelsko – Chełmską przed Komisją Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  e) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2020/2021,
  f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2020/2021,
  g) w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty należnej w roku 2020 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie


Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2021


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.13.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.12.2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257)

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.58.2020

Nazwa zadania:  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego – Zamojska 11 w Szczebrzeszynie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.