Dzisiaj: 2020-11-28, imieniny: Lesław, Zdzisław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,  Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

01-673 Warszawa ul. Podleśna 61, telefon: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151 email: meteo.warszawa@imgw.pl www: www.imgw.pl.

Zasięg ostrzeżenia w województwie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 102.

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie.

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1.

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski.

Ważność od godz. 02:00 dnia 27.11.2020 do godz. 09:00 dnia 27.11.2020.

Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo 85% wystąpienia zjawiska(%).

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk Agnieszka Prasek IMGW-PIB.

Godzina i data wydania godz. 13:25 dnia 26.11.2020.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 lubelskie/zamojski od 02:00/27.11 do 09:00/27.11.2020 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Plik w wersji pdf


Informacja

page1image51836528Znak: DIeU.546.51.2020.MD

 

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM rozpoczęliśmy od pilotażu w województwiemałopolskim, natomiast od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę.

Do programu DOM pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 kwalifikują lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany pacjent otrzymuje poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał poziom saturacji.

Dane dotyczące zdrowia pacjentów są zbierane poprzez system PulsoCare, do którego są wprowadzane wyniki pomiarów pulsoksymetrem i w którym pacjenci odpowiadają na pytania dotyczące stanu zdrowia w ankiecie. Aplikacja mobilna łączy się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytuje dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Dane można również wprowadzić do systemu ręcznie po samodzielnym sczytaniu ich z ekranu pulsoksymetru.

W przypadku niepokojących sytuacji reagują konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci w Centrum otrzymują natychmiastowe powiadomienie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania. Pacjent może zostać skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady z lekarzem. W razie konieczności konsultanci wzywają do pacjenta pogotowie ratunkowe. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

Z uwagi na istotę projektu oraz dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zwracam się z prośbą o aktywne promowanie programu Domowa Opieka Medyczna w Państwa województwach.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska
Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie/

 

Warszawa, 23 listopada 2020

page1image66342464

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl www.gov.pl/zdrowie

page1image66353600 page1image66560832


Informacja dla mieszkańca

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wniesione w trakcie procesu opiniowania i konsultacji społecznych (od 15 września 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.) uwagi i opinie, stanowiły podstawę do doprecyzowania zapisów projektu uchwały.

            Jednocześnie informuję, że w załączeniu przekazujemy projekt przedmiotowego dokumentu wraz z uzasadnieniem, który został również zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.lubelskie.pl  (Rolnictwo i Środowisko).

            W związku z powyższym oraz zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uprzejmie proszę o wyrażenie opinii w sprawie ww. nowego projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niewydanie opinii w terminie  miesiąca od daty otrzymania, oznacza akceptację ww. projektu.

Uchwała dot. wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w wersji uwzględniającej rezultaty opiniowania projektu oraz wnioski z konsultacji społecznych i konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostanie przedłożona Sejmikowi Województwa Lubelskiego celem uchwalenia i nadania jej statusu aktu prawa miejscowego.

 

Treść dokumentu – wydruk /pdf/


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunek administracja),
 • co najmniej 2-letni staż pracy w strukturach administracji samorządowej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw drogownictwa w referacie budownictwa Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ukończenie studiów inżynierskich o kierunku transport)
 • co najmniej odbyty staż zawodowy w strukturach administracji samorządowej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


INFORMACJA

Szczebrzeszyn, dnia 4 listopada 2020 roku

 

Niniejszym informuję, że Burmistrz Szczebrzeszyna podjął decyzję o zwrocie czynszu dzierżawnego (w pełnej wysokości) podmiotom, które zawarły z Gminą Szczebrzeszyn umowy dzierżawy części parkingu poł. przy cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, w celu handlu zniczami i chryzantemami, na konto wskazane przez zainteresowanych.
Powyższe podyktowane jest wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono § 28a zgodnie z którym ustawodawca od dnia 31 października 2020 roku do dnia 2 listopada 2020 roku zakazał wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.
Jednocześnie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi pomoc dla posiadaczy chryzantem. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej przedmiotowej instytucji, pod adresem arimr.gov.pl, bądź na infolinii Agencji pod nr telefonów:
800 38 00 84 i 22 595 06 11.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan oryginału informacji


Informacja

logotyp wojewody lubelskiego

Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazuję treść ogłoszenia, które będzie rozpowszechniane w całym województwie lubelskim, z uprzejmą prośbą o pilne zamieszczenie go na stronach internetowych kierowanych przez Państwa urzędów, a także na stronach wszystkich podległych Państwu jednostek organizacyjnych. Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej- do-szpitala-tymczasowego.

Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski /-/
Lech Sprawka

 

link do pliku pdf treścią ogłoszenia: Ogloszenie_WL


Informacja

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”.

Plik do pobrania: KIP_DK_74_2020_09_30-2 /.pdf 8,5 MB/


XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2019 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym do ich składania za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn, Przedmieście Szperówka, Bodaczów),
  b)w sprawie przyjęcia w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 306 o pow. 0,8467 ha zabudowanej drogą o nawierzchni żużlowej,
  c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  d)w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  e)w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,
  f)w sprawie zmiany uchwały Nr V/61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  h)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Ogłoszenie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.